22. toukokuuta 2023

Startupit vihreän siirtymän mahdollistajana?

Jaa

Antti Hämmäinen, CEO & Co-Founder at Synergi
Tässä blogiartikkelissa pureudutaan syvemmälle siihen, miten startupit ja kasvuyritykset voivat edesauttaa ja mahdollistaa vihreän siirtymän edistymistä luomalla teknologiaa, joka edistää puhtaan energian käyttöönottoa, kasvattaa biodiversiteettiä ja luonnon monimuotoisuutta tai pienentää maailmanlaajuista jäteongelmaa. Tässä artikkelissa käsitellään myös, miten ilmasto- ja energiapolitiikkaa pitäisi tehdä Suomen uuden hallituksen näkökulmasta, ja mitkä ovat kasvuyritysten kannalta tärkeitä asioita mistä pitää kiinni.

Kun miettii vihreää siirtymää ja ilmastonmuutosta kokonaisuutena, liittyy niihin monia ratkaistavia ongelmia, ja varmaa on se, että kaikkia ratkaisuja tarvitaan.

Ilmasto- ja energiapolitiikka määrittää Suomen suunnan vihreässä siirtymässä

Vihreä siirtymä, sen toteutuminen sekä aikataulu ovat pinnalla, kun uutta hallitusta muodostetaan ja määritellään seuraavan neljän vuoden ilmasto- ja energiapolitiikkaa Suomelle. Suomella on paljon tekemistä, kun mietitään kestävää talouskasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen tai fossiilisiin polttoaineisiin. Hallituksen on tärkeää muodostaa linja, joka määrittää kunnianhimoiset tavoitteet vihreän siirtymisen toteutumiselle sekä luoda Suomeen taloudellinen ympäristö, jossa uutta teknologiaa ja innovaatioita syntyy näillä toimialoilla.

Ensinnäkin ilmasto- ja energiapolitiikkaa suunnitellessa on tärkeää pitää kiinni kunnianhimoisista päästöjenvähennystavoitteista – niitä edistääkseen on tärkeää tehdä systemaattista ilmastopolitiikkaa. Näistä ei saa tehdä kompromisseja, sillä mitä nopeammin Suomi pystyy edistämään vihreää siirtymää, sitä enemmän siitä on hyötyä talouteen. Toisekseen on tärkeää panostaa valtakunnallisella tasolla energiatehokkuuteen ja sähköistymiseen. Hallituksen tulisi edistää energiatehokkuutta sekä sähköistymistä kaikilla tasoilla, mukaan lukien kotitalouksissa, rakennuksissa sekä liikenteessä että teollisuudessa. Tämä tekee Suomesta myös itsenäisemmän valtion energiariippuvuuden näkökulmasta, kun omaa tuotantoa voidaan käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi. Kolmanneksi uusiutuva energia ja siihen investointi on kriittisen tärkeää. Hallituksen tulisi tehdä Suomesta maailman houkuttelevin paikka tehdä investointeja uusiutuviin energianlähteisiin.

Jos nämä asiat ovat hyvällä pohjalla, on kasvuyritysten ja muiden toimijoiden helppo lähteä työskentelemään kohti näitä yhteisiä tavoitteita.

Vihreä siirtymä vaatii yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Kun puhutaan jostain niin kompleksista asiasta, kuten vihreästä siirtymästä, ei mikään taho voi toteuttaa yksin sitä. Tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen, yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä kasvuyritysten ja perinteisten yritysten välillä. Kaikkia toimijoita tarvitaan, ja kaikilla onkin erilaiset vahvuudet asioiden eteenpäin ajamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Kasvuyritysten vahvuudet ovat aina perustuneet siihen, että asioita voidaan viedä nopeasti eteenpäin ja teknologiaa voidaan kehittää tavalla, joka ei aina ole mahdollista isoissa yrityksissä. Pitämällä fokuksen tarkasti ongelmassa, jota ollaan ratkaisemassa ratkaisuista on mahdollista tehdä skaalautuvaa teknologiaa, josta kaikki hyötyvät.

Kasvuyrityksillä on aina ollut suuri rooli isojen ongelmien ratkaisemisessa. Sama pätee vihreään siirtymään keskittyviin yrityksiin, jotka muodostavat kentän, johon monet suomalaiset yrittäjät ovatkin suunnanneet katseensa.

Suomessa ratkaistaan jo monia maailmanlaajuisesti merkittäviä ongelmia

Energiamurroksen näkökulmasta suurimpia haasteita on se, miten sähkönkulutus saadaan ajoitettua tuotannon mukaisesti:  tavalla jolla sähköverkko saadaan pidettyä tasapainossa sekä miten puhdasta energiaa saadaan varastoitua hetkiä varten, jolloin tuotantoa ei ole paljon.

Ensimmäistä haastetta, kulutuksen optimoimista, pyrkii ratkaisemaan moni kasvuyritys kohdistamalla ratkaisuja niin tehtaisiin ja asuinrakennuksiin, sekä kotitalouksista löytyviin sähkökuormiin kuten sähköautoihin. Kaikki ratkaisut ovat tärkeitä, sillä joustavaa ja älykästä sähkönkulutusta tarvitaan tulevaisuudessa huomattavasti enemmän kuin sitä on tänäpäivänä tarjolla. Toinen haaste, puhtaan energian varastointi, on myös monien kasvuyrittäjien kiikarissa. Suomessa kehitetään muun muassa monia erilaisia teknologioita, joilla sähköstä saadaan tehtyä vetyä, ja joilla puhdasta sähköä saadaan varastoitua älykkäisiin akkuihin. Vetytalous ja siihen siirtyminen ovat esimerkki toimialasta, josta voi toteutuessaan tulla Suomelle merkittävä asia tulevaisuudessa. Vedyn avulla voidaan tulevaisuudessa tasapainottaa sähköjärjestelmää ja vähentää riskiä piikkihinnoista.

Kiertotaloudella on myös todella keskeinen rooli vihreän siirtymän toteutumisessa Suomessa. Vihreä siirtymä ei onnistu ilman metalleja ja mineraaleja, ja luontokatoa ei saada pysäytettyä ilman kiertotaloutta. Akut, polttokennot ja tuulivoimalat tarvitsevat toimiakseen laajan kirjon raaka-aineita, kuten litiumia, kobolttia ja vetyä. Lisäksi yksi globaalisti suurimmista haasteista on vaate- ja tekstiiliala, joka nykypäivänä vastaa peräti 8 % maailmanlaajuisista päästöistä.

Suomalaisia kiertotalouden kautta vihreää siirtymää edistäviä yrityksiä on jo nykyään onneksi monia monilla eri toimialoilla. Osa yrityksistä keskittyy tekstiili- ja vaatealan kiertotalousratkaisuihin, osa vaihtoehtoisiin muoveihin ja osa metallien ja mineraalien kierrätys- ja uusiokäyttöratkaisuihin. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta voidaan tulevaisuudessa varmistaa materiaalien järkevä käyttö sekä ympäristön kannalta vastuullinen kierrätys.

Jokaisella vihreään siirtymään panostavallaon valtavan kasvavat markkinat käsillä

Vihreä siirtymä vaatii paljon investointeja yrityksiltä, kotitalouksilta ja julkiselta sektorilta. Pääomasijoitusrahastot ja muut alkuvaiheen rahoittajat ovatkin suunnanneet katseensa visusti vihreän siirtymän eri toimialoille. Voisi melkein sanoa, että ikinä ei ole ollut parempaa aikaa perustaa ilmastoteknologiaan keskittyvää yritystä. Maailmanlaajuisesti alkuvaiheen pääomasijoittajat sijoittivat ilmastoteknologia yrityksiin yli 70 miljardia dollaria vuonna 2022, mikä on ennätysmäärä sijoitusten melkein tuplaantuessa vuoteen 2021 verrattuna.

Suomalaisen Pääomasijoittajien (FVCA) viimeisimmän vuoden 2022 raportin mukaan viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet edistystä, vaikka investoinnit suomalaisiin energia- ja ympäristöalan yrityksiin vajosivatkin vuonna 2020 kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle vuodesta 2013 lähtien. Tämä vertikaali on nyt jatkuvassa kasvussa, ja hidastumisen merkkejä ei ole näköpiirissä.

Yleisesti ottaen vihreän siirtymän yritykset ovat rahoituksellisesta näkökulmasta hyvässä tilanteessa. Tämä tilanne avaa mahdollisuuksia uusille kasvuyrityksille, jotka haluavat luoda ratkaisuja vihreän siirtymän kaikilla tasoilla. Suomi on jo ennestään tunnettu rohkeasta konseptien ja ideoiden tukemisesta. Lisäksi sen ollessa yksi maailman innovatiivisimmista maista, Suomella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus investoida laajemmin vihreää siirtymää tukeviin innovaatioihin, jotka hyödyttävät myös muita maita vihreän siirtymän matkallaan.

Antti Hämmäinen

Toimitusjohtaja ja perustaja

Synergi

antti@synergi.so