Analyysi Startup-barometrin tuloksista – Q2/2022

Jaa X LinkedIn Facebook

Jäsenyritysten taloustilanne on erinomainen ja tulevaisuus näyttää valoisalta

Startupit näkevät oman yrityksensä taloustilanteen erittäin myönteisenä. Reilusti yli kaksi kolmesta yrityksestä kokee, että taloustilanne on hyvä, tai erittäin hyvä ja vain reilusti alle kymmenes yrityksistä kokee taloustilanteen olleen huono tai erittäin huono viimeisen kolmen kuukauden aikana. Suomen startup-yhteisön jäsenet myös arvioivat oman taloustilanteensa kehittyvän suotuisasti seuraavien kuukausien aikana.

Startup-barometriin vastanneet yritykset ovat viimevuosien aikana kasvattaneet merkittävästi henkilöstöään. Valtasosa yrityksistä arvioi lisäävänsä henkilöstömääräänsä lähitulevaisuudessa. Kasvun esteiksi koetaan tällä hetkellä kuitenkin osaavan työvoiman puute, josta on saatu viitteitä myös muista tilastoista. Peräti 56 prosenttia vastaajista mainitsi osaavan työvoiman puutteen olevan este kasvulle tai ainakin hidastavan sitä.

Alla olevissa kuvioissa vastausvaihtoehdot hyvä ja erittäin hyvä on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi. Vastaava koonti tehtiin vaihtoehdoille huono ja erittäin huono.

Millainen yrityksesi taloudellinen tilanne oli viimeisen 3 kuukauden aikana?

Millaiseksi arvioit yrityksesi taloudellisen tilanteen seuraavan 3 kuukauden aikana?

Vastausten saldolukujen perusteella nähdään helposti, että arvio tulevasta kolmesta kuukaudesta on hieman myönteisempi verrattuna kuluvaan kolmeen kuukauteen. Saldoluku lasketaan vähentämällä positiivista kehitystä kuvanneiden osuudesta negatiivista kehitystä kuvanneiden osuus.

Arvio yrityksen taloustilanteesta saldolukuina

Ympäröivän taloustilanteen kehitys huolettaa hieman

Startupit näkevät etenkin oman yrityksensä taloudellisen tilanteen olevan hyvässä iskussa, mutta uskoo ympäröivään taloustilanteeseen on hieman heikompi. Noin 70 prosenttia yrityksistä uskoo oman taloustilanteensa olevan hyvä tai erittäin hyvä, kun vastaava luku ympäröivästä taloustilanteesta oli vain 56 prosenttia.

Vaikka usko ympäröivään taloustilanteeseen on keskimäärin kohtuullisen hyvä, ennakoidaan sen silti heikentyvän tulevan kolmen kuukauden aikana hieman, sillä vain 48 prosenttia vastaajista kokee ympäröivän taloustilanteen olevan hyvä, tai erittäin hyvä lähitulevaisuudessa.

Ympäröivä taloustilanne viimeisen 3 kuukauden aikana

Ympäröivä taloustilanne seuraavan 3 kuukauden aikana

Startupien luottamus ympäröivään taloustilanteeseen on laskusuunnassa. Taustalla piilee inflaation aiheuttama kustannusten nousu, kansainvälisen logistiikan solmut sekä mikrosirujen saatavuus. Lisäksi Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat vaikuttaneet startupien näkymiin ympäröivästä taloustilanteesta kielteisesti.

Saldolukujen perusteella havaitaan selkeästi, että usko lähitulevaisuuden ympäröivään taloustilanteeseen on heikompaa, kuin kokemukset viimeiseltä kolmelta kuukaudelta.

Arvio ympäröivästä taloustilanteesta saldolukuina

Startup-yrityksistä Suomen tulevia isoja työllistäjiä?

Yrityksen kyky työllistää on tärkeää talouskasvun kannalta. Suomen julkisen talouden kestävyyden kannalta työllisyysasteen olisi syytä nousta nykyisestä huomattavasti. Barometrin tulosten mukaan startup-ekosysteemin merkitys Suomen työllisyydelle on kasvanut ja tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Peräti 70 prosenttia vastaajista ilmoitti henkilöstömäärän kasvaneen tai kasvaneen paljon viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Seuraavan kolmen kuukauden aikana kuitenkin melkein 75 prosenttia vastaajista arvio kasvattavansa henkilöstön määrää. Tulokset ovat erittäin myönteisiä Suomen talouden kannalta.

Työntekijöiden määrä viimeisen 3 kuukauden aikana

Työntekijöiden määrä tulevan 3 kuukauden aikana

Saldolukujen perusteella huomataan, että näkemys lähitulevaisuuden henkilöstömäärän kehityksestä on hieman parempi verrattuna arvioon kolmen viimeisen kuukauden kehityksestä. Työllisten määrän kasvu startupeissa kuvaa vahvasti startupien merkityksen nopeaa kasvua Suomen talouden uutena kivijalkana.

Arvio henkilöstön määrästä saldolukuina

Yhteenveto tuloksista