Katsaus startup-yritysten tilanteeseen ja toimintaympäristöön

Jaa X LinkedIn Facebook

Katsaus startup-yritysten tilanteeseen ja toimintaympäristöön

Suomen startup-yhteisö julkaisi vuoden 2023 kolmannen neljänneksen startup-barometrin luvut, joiden perusteella startup-yritysten luottamus ympäröivään talouteen, rekrytointiaikeet ja kasvunäkymät heikkenivät vuoden 2022 aikana voimakkaasti. Pahin näyttäisi kuitenkin olevan takana, sillä startup-indeksi, joka seuraa yleistä sentimenttiä Suomen startup-yhteisön jäsenyrityksissä näyttäisi kääntyneen loivaan nousuun, viitaten mahdollisesti odotusten paranemiseen. Yleistä sentimenttiä havainnoivan indeksin arvo on kuitenkin oleellisesti alemmalla tasolla verrattuna vuoden 2022 alkupuoliskoon. Kuviossa 1 on havainnollistettu startup-indeksin arvot vuosineljänneksittäin.

Startup-barometrin historian ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä, jolloin startupit Suomessa keräsivät rahoitusta todella isoilla arvostuksilla ja kasvu oli vauhdikasta. Nyt inflaatiosta johtuva korkotason nousu on vaikeuttanut rahoituksen nostamista ja kasvu on todennäköisesti maltillisempaa.

Kuvio 1: Startup-indeksi kuvastaa startup-barometrin peruskysymysten saldolukujen keskiarvoja vuosineljänneksittäin

Startupit, kuten kaikki muutkin taloudelliset toimijat ovat alisteisia toimintaympäristöllensä. Suomessa aloitti uusi hallitus, jonka ensimmäisen budjettiriihen tulokset on saatu maaliin. Lisäksi hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, jotka vaikuttavat startup-yritysten toimintaan.

Hallitus on sitoutunut esimerkiksi kasvattamaan julkisia t&k-investointeja, joiden avulla innovaatioiden määrää pyritään lisäämään. Investointien seurauksena Suomeen todennäköisesti syntyy uusia korkean tuottavuuden yrityksiä. Maahanmuuttoon suunnitellut tiukennukset saattavat kuitenkin heikentää kasvunäkymiä pidemmällä aikavälillä. Tässä analyysissä tarkastellaan Suomen startup-ekosysteemin näkymiä startup-barometrin tulosten avulla.

Usko ympäröivään taloustilanteeseen on edelleen kielteinen, mutta aiempaa myönteisempi

Startup-barometrissa kysytään Suomen startup-yhteisön jäsenyritysten näkemyksiä ympäröivästä taloustilanteesta kolmen viimeisen kuukauden ja kolmen tulevan kuukauden aikana. Kuviosta 2 nähdään selvästi, kuinka luottamus ympäröivään talouteen romahti vuoden 2022 aikana ja saavutti pohjan vuoden 2023 alussa. Tuoreimman kyselyn perusteella luottamus ympäröivään taloustilanteeseen näyttäisi hieman vahvistuneen.

Kuvio 2: Startup-yritysten luottamus ympäröivään taloustilanteeseen

Saldoluvuilla mitattu sentimentti on kuitenkin edelleen kielteinen, lukujen ollessa edelleen negatiivisia. Barometrin tulosten perusteella odotukset tulevasta ovat aiempaa myönteisemmät, mutta edelleen pessimistisiä. Barometrin vastauksista laskettuja saldolukuja tulkitaan siten, että negatiivinen arvo tarkoittaa, että vastaajien keskuudessa on enemmän kielteisiä näkemyksiä myönteisiin verrattuna. Ympäröivä taloustilanne on tosiaan heikentynyt ja se on näkynyt startupeille etenkin uuden rahoituksen saamisen hankaloitumisena.

Inflaatio on noussut historiallisen korkealle tasolle, minkä vuoksi keskuspankit ovat kiristäneet rahapolitiikkaa huomattavasti. Keskuspankkien toimesta ohjauskorkoja nostettiin äärimmäisen nopeasti, minkä vuoksi Suomenkin talous vaipui taantumaan vuoden 2022 loppupuoliskolla. Vuoden 2023 alkupuolella Suomen talous lähti väliaikaisesti kasvuun, mutta tuoreimpien ennusteiden perusteella taantuma on lähes varma vuoden 2023 loppupuoliskolla. Suomi onkin todennäköisesti taantumassa tätä tekstiä kirjoittaessani. Talousennusteiden valossa on hieman erikoista, että Suomen startup-yhteisön jäsenyritykset arvioivat ympäröivää taloustilannetta tällä hetkellä vähemmän kielteisesti, kuin vuoden 2023 alussa.

Toisaalta ympäröivän taloustilanteen negatiivinen shokki startup-ekosysteemiin saatettiin arvioida toteutunutta isommaksi ja todellisuus näyttääkin olevan ennakoitua parempi. Lisäksi aiempaa myönteistä suhtautumista ympäröivään taloustilanteeseen todennäköisesti selittää se, että markkinoilla ennakoidaan maltillista korkotason laskua, mikä vauhdittaisi taloudellista aktiviteettiä ja helpottaisi muun muassa startup-yritysten rahoituksen saamista.


Korkotaso vaikuttaa talouden aktiviteettiin ja inflaatiolla on keskeinen rooli korkotason määrittäjänä


Euroopan keskuspankin (EKP) tehtäväon ylläpitää hintavakautta ja EKP:n neuvoston keskipitkän aikavälin tavoite on ylläpitää kahden prosentin vuotuista inflaatiota. Hintavakauden saavuttamiseksi keskuspankki asettaa ohjauskoron haluamalleen tasolle. Korot olivat käytännössä nollatasolla pitkään ja verrattain lyhyessä ajassa ne nostettiin tasolle, jota emme ole nähneet 20 vuoteen. On selvää, että näin suuret muutokset vaikuttavat reaalitalouteen ja startupien toimintaympäristöön.

Juuri nyt tuoreimmat inflaatioluvut ja -ennusteet näyttävät myönteisiltä ja inflaation arvioidaan hidastuvan lähelle kahta prosenttia vuoden 2024 aikana. Koronnostoihin ei enää ole ilmeistä tarvetta ja inflaatiotavoitteet ollaan saavuttamassa.

Tuottajahinnat ovat jo deflaation puolella ja ainakin graafisen tarkastelun pohjalta tuottajahintojen perusteella voitaisiin ennakoida kuluttajahintojen tippuvan myös nopeasti kuluvan vuoden ja vuoden 2024 aikana. Tällöin myös korkotaso vakautuu ja lähtee laskuun, mikä puolestaan helpottaa startup-yritysten kasvurahoituksen saamista ja näin myös parantavat startupien kasvunäkymiä. On siis mielestäni perusteltua olla myönteisempi lähitulevaisuuden suhteen. Kuviossa 3 on havainnollistettu kuluttaja- ja tuottajahintojen vuositason muutokset kuukausittain 1995 tammikuusta aina vuoden 2023 elokuuhun asti.

Kuvio 3: Kuluttaja- ja tuottajahintaindeksien vuosimuutokset.

Rekrytointivauhti on hidastunut ja luottamus oman yrityksen taloustilanteeseen lähtenyt maltilliseen kasvuun

Samalla, kun luottamus ympäröivään taloustilanteeseen romahti ja rahoituksen saatavuus on vaikeutunut, startupit ovat Suomessa rekrytoineet hitaammin. Joissain tapauksissa on myös turvauduttu irtisanomisiin, joiden avulla on pidennetty niin sanottua startup-yritysten kiitorataa.

Kiitorata on se aikahorisontti, mihinkä asti startupin kassavarat kattavat riittävät kattamaan toiminnan kulut. Useat startupit tekevät verrattain pitkään tappiollista tulosta kasvaessaan nopeasti. Kasvu rahoitetaan usein pääomasijoitusten voimin. Kiitorata on käytännössä aikahorisontti varainkeruukierrosten välissä.

Tuoreimman barometrin tulokset vahvistavat näkemystä rekrytointimäärien hidastumisesta vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen huipuista. Oleellista muutosta parempaan ei ole havaittavissa vuoden 2023 aikana, mikä viittaisi siihen, että startupit tekivät nopeasti sopeutustoimia ja olisivat nyt vakiinnuttaneet rekrytointivauhdin kestävämmälle tasolle.

Barometrin vastauksista laskettujen saldolukujen perusteella työntekijämäärät kasvavat edelleen keskimäärin Suomen startup-yhteisön jäsenyrityksissä, mutta aiempaa hitaammin. Kuviosta 4 nähdään selvästi saldolukujen tiputus vuoden 2022 alun huipusta.


Kuvio 4: Työntekijöiden kasvun määrää kuvaavan saldoluvun arvo vuosineljänneksittäin.

Luottamus oman yrityksen taloudelliseen tilanteeseen on pysynyt keskimäärin myönteisenä huonosta ympäröivästä taloustilanteesta huolimatta.

Kuviosta 5 nähdään Suomen startup-yhteisön jäsenten luottamus oman yrityksen taloustilanteeseen vuosineljänneksittäin. Luottamus heikentyi selvästi vuoden 2022 aikana, mutta vuoden 2023 aikana lähtenyt uudelleen vahvistumaan. On syytä huomata, että keskimäärin vastaajien luottamus yrityksen omaan taloustilanteeseen on pysynyt myönteisenä, sillä saldolukujen arvo on pysynyt positiivisena koko tarkastelujakson ajan.

Kuvio 5: Oman yrityksen taloustilannetta kuvaavan saldoluvun arvot vuosineljänneksittäin.


Suomen startup-yhteisön jäsenyritykset näyttäisivät barometrin tulosten perusteella olevan keskimäärin hyvässä taloudellisessa asemassa ja luottamus tulevaan on parantunut. Toisaalta olemme keränneet barometrin dataa verrattain lyhyen aikaa, minkä vuoksi emme tarkalleen tiedä, kuvaavatko tämän hetken luvut sittenkin huonoa tilannetta.

Periaatteessa on mahdollista, että myönteinen sentimentti on kielteinen signaali ja vain erittäin myönteinen sentimentti on myönteinen signaali startupien tilanteesta. Emme siis voi varmuudella sanoa, ovatko startup-yrittäjät lähtökohtaisesti optimistisempiä, vaikka tilanne on todella heikko.

Keskeiset kasvun esteet startupeissa


Startup-barometrissä tarkastellaan myös keskeisiä kasvun esteitä vuosineljänneksittäin. Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä keskeisimmäksi kasvun esteeksi on noussut rahoituksen saatavuuden puute.

Vielä vuoden 2022 aikana työvoiman saatavuus oli merkittävin kasvun este. Ympäröivän taloustilanteen heikentyminen ja korkotason nousu ovat saaneet pääomasijoittajat varovaisemmiksi, mikä on johtanut rahoituskierrosten venymiseen, ehtojen heikentymiseen startupien osalta sekä sijoituspäätösten vähentymiseen. Startup-yritysten on tällä hetkellä aiempaa vaikeampaa nostaa kasvurahoitusta, mikä näkyy vastauksista.

Kuviosta 5 nähdään, että peräti 42 prosenttia vastaajista mainitsi rahoituksen saatavuusongelmien olevan tällä hetkellä keskeisin kasvun este. Rahoituksen jälkeen kysynnän puutteen mainitsi 36 prosenttia vastaajista ja kolmantena osaavan työvoiman saatavuuden mainitsi 32 prosenttia vastaajista. Kun rahoitusta on aiempaa vähemmän saatavilla ja rekrytointeja tehdään aiempaa hitaammin, on selvää, ettei osaavan työvoiman saatavuus ole tämänhetkisessä markkinatilanteessa keskeisin kasvun este. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin selvää, että osaavan työvoiman saatavuus on keskeisin pullonkaula kasvulle.

Kaiken kaikkiaan Suomen startup-yhteisön jäsenyrityksissä tilanne näyttäisi olevan kohtuullisen hyvä ottaen huomioon, että ympäröivä taloustilanne on heikentynyt. Kasvua vaikeuttaa selvästi korkotason nopea nousu, mutta inflaation hidastuessa on paremmat ajat jo käsillä.

Kun korkotasoa aletaan hieman madaltamaan ja pääomasijoitusmarkkinoilla tapahtuu muutama hyvä irtautuminen nähdään todennäköisesti startupien rahoituksen osalta nousua, mikä nopeuttaa kasvua. Tämän nopeamman kasvun aikana on tärkeää, että Suomesta löytyy osaavaa työvoimaa tarpeeksi. Vain silloin Suomen talous pääsee hyödyntämään kasvumahdollisuuksia täysimääräisesti.